Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.natura-house.cz

 

Článek I

Všeobecná ustanovení

I. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavření kupní smlouvy na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží prostřednictvím internetového obchodu www.natura-house.cz.

II. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy specifikované v Čl. Čl. 1 těchto obchodních podmínek. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními.

III. Předmětem těchto obchodních podmínek je vymezení práv a povinností smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy a poskytnutí informací v souladu s § 3 ods. 1 zákona č. 1 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a jiných relevantních právních předpisů.

IV. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu se:

· Zákonem 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

· Zákonem 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních

· Zákonem 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

· Zákonem 22/2003 Sb. o elektronickém obchodu ao změně zákona 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů as jinými relevantními právními předpisy.

V. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránce internetového obchodu www.natura-house.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

VI. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami důkladně seznámil, jejich obsahu porozuměl a v tomto znění s nimi bez výhrad souhlasí.

VII. Smluvní strany se mohou ještě před uzavřením kupní smlouvy dohodnout na změně těchto obchodních podmínek, čímž je zaručena rovnost smluvních stran. 

 

Článek II

Definice pojmů

I. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.natura-house-pharma.eu:

Obchodní jméno: Ing. Branko Novák - STYLLMED

FO podnikatel

reg.: Obvodní úřad Košice pod reg.č. 803-5406

Adresa: Humenská 353/16, 040 11 Košice - Západ

IČO: 11967323

DIČ: 1025789270

IČ DPH: SK1025789270

email: obchod@styllmed.eu

tel.: +421 915 936 431 +420 774 313 754

II. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služby, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel.

III. Kupujícím spotřebitelem je ve smyslu § 2 písm. a) zák. čj. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

IV. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.

V. Smlouvou uzavřenou na dálku je smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnuta a uzavřena výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního dopisu nebo nabídkového katalogu.

VI. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. čj. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obč. zák.“), zákona o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Sb z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů, jakož i jinými souvisejícími předpisy.

VII. Kupujícím podnikatelem je ve smyslu § 2 ods. 2 zák. čj. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obch. zák.“):

§ osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

§ osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

§ osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle

§ fyzická osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

VII. Orgánem dozoru je:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Košický kraj

Vrátní 3

043 79 Košice

obor výkonu dozoru

tel.: 055/729 07 05, 055/622 76 55

 

Článek III

Uzavření kupní smlouvy

I. Seznam zboží na stránkách internetového obchodu www.natura-house.cz je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených zboží. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě dotazu kupujícího.

II. Zboží nabízené prodávajícím lze objednat prostřednictvím některého z následujících prostředků dálkové komunikace:

· webového sídla,

· elektronické pošty,

· SMS zprávou

Objednávka přes e-shop

Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu si kupující vybere zboží na základě aktuální nabídky a potvrdí jej kliknutím na ikonu „Vložit do košíku". Po ukončení vybírání zboží kupující se dostane do seznamu vybraného zboží kliknutím na „Objednávka s povinností platby", kde následně vyplní fakturační údaje , adresu pro doručení. Kliknutím na ikonu „Objednávka s povinností platby“ přistoupí kupující k volbě způsobu doručení a platby. Po odsouhlasení obchodních podmínek přistoupí k závazné objednávce. Závazná objednávka se odešle kliknutím na ikonu „Objednávka s povinností platby“.

Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně ji opravit.

Objednávka e-mailem

Při nákupu prostřednictvím objednávky zaslané emailem je třeba odeslat objednávku na obchod@styllmed.eu s uvedením přesného název a kód zboží, počtu objednaných kusů, vašeho jména, příjmení, přesné adresy pro doručení, telefonního čísla, emailu, způsobu platby a způsobu doručení. Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech výše uvedených údajů.

Telefonická objednávka

Při nákupu prostřednictvím telefonické objednávky nahlášené na tel. čj. +421 915 936 431 je třeba uvést přesný název a kód zboží, počet objednaných kusů, jméno, příjmení, přesnou adresu, telefonní číslo, způsob platby a způsob doručení. Podmínkou pro platnost objednávky je uvedení všech výše uvedených údajů.

Objednávka SMS zprávou

Při nákupu prostřednictvím objednávky SMS zprávou je zapotřebí odeslat SMS zprávu na tel. 2010. čj. +421 915 936 431 bez mezer ve tvaru:

Obj*DanaHorna,Kalinciakova15,01001Zilina,21001*1,21160*2,SP

Vysvětlení:

Dana Horná, bytem na Kalinčiakové 15 v Žilině si objednává krém na obličej z řady Růže (21001) 1 kus a krém na ruce - ochranný (21160) 2 kusy. Zboží chce zaslat na dobírku přes Slovenskou poštu. Informace o jednotlivých technických krocích nezbytných k uzavření kupní smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek. Objednáním přes SMS lze zboží dodat pouze na dobírku.

III. Objednávka uskutečněná prostřednictvím jakéhokoli prostředku dálkové komunikace je závazná.

IV. Spotřebitel odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

V. Bezprostředně po přijetí závazné objednávky prodávající potvrdí uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči. Doručením potvrzení se považuje kupní smlouva za uzavřenou. Takto uzavřená smlouva je závazná, měnit nebo zrušit ji lze jen na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

VI. Potvrzení o uzavření kupní smlouvy obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím

VII. Kupující má právo závaznou objednávku zrušit (stornovat) bez udání důvodu do 24 hodin od jejího zaslání. Stornovat objednávku lze prostřednictvím mailu nebo telefonicky. Zrušení objednávky potvrdí prodávající telefonicky nebo mailem bez zbytečného odkladu.

VIII. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let za účelem jejího úspěšného splnění a plnění si povinnosti prodávajícího vyplývající mu ze zvláštních právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

 

Článek IV

Práva a povinnosti smluvních stran

I. Předmětem kupní smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran.

II. Prodávající je povinen zejména:

· poskytnout spotřebiteli informace podle příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů a jiných relevantních právních předpisů předpisů,

· zabalit zboží k přepravě tak, aby nedošlo k jeho poškození,

· dodat spotřebiteli objednané zboží do místa určení řádně a včas,

· dodat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím všechny doklady potřebné pro řádné

převzetí a užívání zboží v souladu s relevantními právními předpisy.

III. Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny řádně a včas.

IV. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, není-li schopen dodat kupujícímu zboží řádně a včas, zejména z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem, a v případě úhrady kupní ceny nebo její části, mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

V. Kupující je povinen zejména:

· včas převzít zboží v místě určení,

· zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti, včetně nákladů na doručení zboží, pokud se smluvní strany nedohodly, že náklady na doručení zboží nese prodávající, · potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

VI. Kupující bere na vědomí, že v případě porušení smluvních povinností vyplývajících mu z kupní smlouvy odpovídá ve smyslu § 420 Obč. zák. za škodu, která tímto porušením prodávajícímu vznikla.

VII. Kupující má právo na dodání zboží prodávajícím řádně a včas.

IX. Jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, jejíž přílohou jsou tyto obchodní podmínky, budou řešeny výlučně podle platných právních předpisů právního řádu. 

 

Článek V

Cena zboží nebo služby

I. Ceny jednotlivých produktů jsou na stránkách internetového obchodu www.natura-house.cz aktuální a platné. Uváděny jsou včetně dani z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši a všech ostatních daní.

II. Konečná cena je sumární cena uváděná v objednávkovém formuláři těsně před odesláním závazné objednávky. Konečná cena je uváděna včetně DPH, ostatních daní a poplatků (např. poštovné), které musí kupující zaplatit pro získání zboží. Tuto cenu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

III. Kupující spotřebitel má možnost seznámit se s lhůtou, po kterou je prodávající vázán svou nabídkou. Prodávající je vázán svojí nabídkou, včetně ceny zboží, po celou dobu zveřejnění na zboží na webovém sídle.

IV. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží, v případě zjevné vady v psaní, změny peněžních kurzů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O změně ceny prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího uvědomí s tím, že objednávku buď potvrdí nebo ji zruší.

V. Dokladem o prodeji včetně ceny zboží je faktura, která je přiložena k zásilce, přičemž zároveň slouží jako dodací a záruční list. Při osobním odběru v prodejně je dokladem o prodeji účet z registrační pokladny. 

 

Článek VI

Poštovné a balné

I. Dodání zboží v Slovenské republice:

1) Dodání zboží prostřednictvím Zásielkovňa a to buď:

a) na adresu objednatele. Zásilka bude doručena na adresu, kterou kupující uvedl při objednávání zboží.

b) na výdejní místo Zásielkovňa, které kupující uvedl při objednávání zboží.

c) kurýrní služba PPL. Zásilka bude doručena na adresu, kterou kupující uvedl při objednávání zboží.

2) Osobní odběr zboží není možný.

Dodání zboží v České republice:

1) Dodání zboží prostřednictvím Zásilkovna a to buď:

a) na adresu objednatele. Zásilka bude doručena na adresu, kterou kupující uvedl při objednávání zboží.

b) na výdejní místo Zásilkovna, které kupující uvedl při objednávání zboží.

2) kurýrní služba PPL. Zásilka bude doručena na adresu, kterou kupující uvedl při objednávání zboží.

3) Osobní odběr zboží není možný.

II. Náklady na dodání zboží do ostatních zemí budou vypočteny individuálně na základě hmotnosti a vzájemného odsouhlasení mezi prodávajícím a kupujícím.

III. Prodávající si balné neúčtuje.

IV. V případě, že objednávka nemůže být zcela vyřízena z titulu například výpadku některého z objednaného zboží, kupující zaplatí poštovné podle částky uvedené v objednávce. Dodatečně se zboží nezasílá a objednávka se považuje za vyřízenou. 

 

Článek VII

Platební podmínky

I. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží.

II. Prodávající je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě splatnosti, nejpozději však při převzetí zboží.

III. Kupující může kupní cenu zaplatit následujícími způsoby:

Na dobírku kurýrem. Cenu za objednané zboží kupující zaplatí až při jeho převzetí od kurýra. Při tomto způsobu platby účtujeme k ceně objednávky poštovné, které je započteno v ceně celkové objednávky.

Na dobírku ve výdejním místě Zásilkovna. Cenu za objednané zboží zaplatí kupující při přebírání na udaném výdejním místě. Při tomto způsobu platby účtujeme k ceně objednávky poštovné, které je započteno v ceně celkové objednávky. 

Příplatek za dobírku je jednotný ve výši 0,8 € / 20 Kč. 

Platba ONLINE prostřednictvím platební karty. Akceptovány jsou karty s označením VISA, Mastercard a Maestro. Kupující si vybere druh karty a následně zadává údaje z karty. Transakce bude prováděna prostřednictvím zabezpečené platební brány.

Platba prostřednictvím platebních tlačítek vybraných bank. Kupující si zvolí svoji banku z nabídky u které má přístup k internet bankingu a následně provede převod.

Platba předem standardním bankovním převodem. Na základě údajů o platbě uhradí kupující kupní cenu předem bankovním převodem na účet prodávajícího. Platbu je třeba zrealizovat do 5 dnů ode dne potvrzení objednávky, jinak bude objednávka automaticky zrušena.

 

Článek VIII

Dodací podmínky

I. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží ve lhůtě do 30 dnů ode dne potvrzení objednávky. Pokud není možné zboží dodat v uvedené lhůtě, dohodnou se smluvní strany na poskytnutí dodatečné lhůty k plnění.

II. Prodávající dodá zboží kupujícímu v co možná nejkratší době po přijetí a potvrzení objednávky, obvykle do 2 – 7 pracovních dnů. Doba pro dodání zboží může být ve výjimečných případech delší, o čemž bude kupující včas informován prodávajícím.

III. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce a potvrzení uzavření kupní smlouvy.

IV. Náklady na dodání zboží závisí na zvoleném způsobu dodání, přičemž přesná kalkulace nákladů na dodání se zobrazí v objednávce při volbě způsobu dodání.

V. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce, osobně nebo zajistit, by zboží převzala jím zmocněná osoba.

VI. Od okamžiku předání zboží k přepravě dopravci odpovídá za případnou škodu dopravce. Z uvedeného důvodu je třeba, aby kupující nebo jím pověřená osoba při přebírání zboží zkontrolovala, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen.

V případě jeho poškození je třeba odmítnout převzetí zboží nebo sepsat s dopravcem záznam nebo převzít zboží a přímo na místě sepsat s dopravcem (českou poštou, kurýrem) záznam o zjištěných vadách způsobených během přepravy.

Vrácené zboží okamžitě nahradíme odesláním nového.

VII. V případě, že kupující zjistí poškození zboží nebo jinou vadu až po jeho převzetí, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je třeba bez zbytečného odkladu oznámit mailem na obchod@styllmed.eu. Poškozené zboží bude okamžitě nahrazeno novým.

VIII. V případě, že kupující zboží převezme i přes evidentní poškození obalu, prodávající nemusí uznat případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

IX. Při převzetí zboží je kupující nebo jím pověřená osoba povinna podepsat dodací list.

X. Kupující bere na vědomí, že v případě porušení povinnosti převzít zboží řádně a včas vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto porušením vznikla v souladu s § 420 Obč. zák. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen převzít zboží, že prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

XI. Pokud bude z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě potřebné dodávku zboží opakovat, nebo prodávající má podezření, že se jedná o spekulativní objednávku prodávající si vyhrazuje právo opětovně doručit zboží kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny a nákladů na doručení. Zálohová faktura má splatnost 7 dní. Pokud nebude ve lhůtě splatnosti uhrazena, objednávka se považuje za bezpředmětnou.

XII. Kupující je v případě nedodání zboží ve lhůtě podle čl. VIII odst. 1 písm. 1 těchto obchodních podmínek oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

XIII. Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat nebo službu nemůže poskytnout, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího spotřebitele a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění.

 

Článek IX

Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

I. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

II. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme. 

 

Článek X

Odstoupení od smlouvy

I. Odstoupení od smlouvy kupujícího, kterým je spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších právních

II. Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne:

· uzavření smlouvy o poskytnutí služby

· uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči

III. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

· zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

· dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

· zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

IV. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je

· poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

· prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

· prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

· prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

· prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

· prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

· prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

· provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

· prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal

· prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

· poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

· poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo jeho poskytování zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

VI. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy.

VII. Právní úkon směřující k odstoupení od smlouvy lze zaslat v listinné formě na adresu:

Ing. Branko Novák – STYLLMED

Humenská 353/16

040 11 Košice, Slovenská republika

nebo mailem na obchod@styllmed.eu.

VIII. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den uvedené lhůty.

IX. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

Spotřebitel zašle zboží/předá zboží osobně prodávajícímu na následující adrese: 

Ing. Branko Novák - STYLLMED

Hlučkova 869/1

199 00 Praha 18

Česká republika

X. Spotřebitel může vrátit pouze zboží, které není poškozeno, zničeno nebo jinak opotřebováno z důvodu zacházení nad rámec potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.

XI. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli veškeré platby, které od něho obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli uvedené platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.

XII. Smluvní strany se mohou dohodnout, že místo vrácení kupní ceny prodávající vymění vrácené zboží za jiné zboží z nabídky v odpovídající hodnotě.

XIII. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

XIV. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

XV. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží a v případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze není možné vrátit prostřednictvím pošty.

XVI. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.

XVII. Prodávající doporučuje kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem vrácení. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení, snáší kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.

XVIII. Pokud kupující nedoručí nejpozději spolu se zbožím oznámení o odstoupení od smlouvy, vyzve jej prodávající telefonicky, případně e-mailem k doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících požadovaných dokladů. Pokud spotřebitel ani v dodatečné lhůtě nepředloží oznámení o odstoupení od smlouvy nebo nedoplní chybějící údaje, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení a zboží bude vráceno kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce.

XIX. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.

XX. Jsou-li spolu se zbožím poskytovány dárky, kupující bere na vědomí, že darovací smlouva uzavřená mezi smluvními stranami se váže na tuto kupní smlouvu. V případě, že kupující využije právo odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva ztrácí účinnost a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit s ním související poskytnuté dárky.

XXI. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanovení. 

 

Článek XI

Řešení sporů

I. Právní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s používáním internetového obchodu a uzavřením smluvního vztahu se řídí právním řádem Slovenské republiky.

II. Účastníci tohoto právního vztahu se dohodli, že v případě vzniku sporu je dána pravomoc soudem Slovenské republiky.

III. V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, je spotřebitel oprávněn obrátit se prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spotřebitel spokojen se způsobem vyřízení reklamace nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

Žádost o nápravu lze zaslat elektronickou poštou na e-mail obchod@styllmed.eu nebo poštou na adresu prodávajícího. Pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu některému ze subjektů alternativního řešení sporů.

IV. Podmínky alternativního řešení sporu upravuje zákon 391/2015 Sb. o alternativním řešení sporů.

V. Spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu na příslušný subjekt alternativního řešení sporů, kterým je právnická osoba zapsaná v seznamu vedeném Ministerstvem vnitra SR nebo Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk).

VI. Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, provozovanou EU. Stížnost lze podat vyplněním online formuláře na stránce https://ec.europa.eu. Právo volby mezi subjekty alternativního řešení sporů má spotřebitel.

VII. Řešení sporů některým ze subjektů alternativního řešení sporů se může domáhat pouze spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

VIII. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporů vyplývajících ze spotřebitelských smluv uzavřených na dálku.

IX. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout v zákonem stanovených případech, například pokud vyčíslená hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur nebo podá-li spotřebitel návrh po uplynutí jednoho roku ode dne doručení zamítavé odpovědi prodávajícího nebo marného uplynutí 30 denní lhůty k vyjádření k žádosti.

X. Alternativní řešení sporů je v zásadě bezplatné. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele žádat poplatek za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do 5 eur.

XI. Subjekt alternativního řešení sporů postupuje při alternativním řešení sporu tak, aby byl spor co nejrychleji vyřešen, předchází zbytečným průtahům, jedná hospodárně a bez zbytečného a nepřiměřeného zatěžování stran sporu a jiných osob; pokud je to možné, při komunikaci využívá zejména telefonického kontaktu a elektronických prostředků.

XII. Subjekt alternativního řešení sporů ukončí alternativní řešení sporu do 90 dnů ode dne jeho zahájení. Ve zvláště složitých případech může subjekt alternativního řešení sporů lhůtu podle první věty prodloužit o 30 dní, a to i opakovaně. Subjekt alternativního řešení sporů je povinen o každém prodloužení lhůty podle druhé věty neprodleně informovat strany sporu spolu s uvedením důvodu prodloužení lhůty.

XIII. Pokud mezi stranami sporu nedojde k uzavření dohody a subjekt alternativního řešení sporů na základě skutečností, které zjistí při alternativním řešení sporu, dospěje k odůvodněnému závěru, že prodávající porušil práva spotřebitele podle předpisů na ochranu práv spotřebitele, ukončí alternativní řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska. 

 

Článek XII

Odpovědnost prodávajícího za vady

I. Právní úprava odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí § 620 a násl. Obč. zák.

II. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Při použitých věcech neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

III. Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

IV. Záruční doba je 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

V. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.

VI. Záruční list obsahuje označení prodávajícího (jméno a příjmení, obchodní jméno nebo název prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky. Pokud záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.

VII. Záručním listem je doklad o koupi – faktura, která slouží zároveň i jako dodací list.

VIII. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

IX. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, mechanické poškození apod. 

 

Článek XIII

Reklamační podmínky

I. Kupující je povinen veškeré zboží, dodané provozovatelem, prohlédnout co nejdříve po jeho dodání a zkontrolovat úplnost dodávky. Jakékoliv odchylky mezi dodaným zbožím a zbožím uvedeném na průvodním dokladu je kupující povinen oznámit do 3 pracovních dnů provozovateli. Po tomto termínu se považuje dodávka za úplnou.

II. Akceptují se reklamace pouze zboží zakoupeného v našem e-shopu po prokázání dokladu o zaplacení zboží – resp. jeho kopie.

III. Kupující vyplní reklamační formulář a reklamovaný výrobek zašle na vlastní náklady spolu s kopií faktury na adresu provozovatele: Ing. Branko Novák – STYLLMED, Hlučkova 869/1, 199 00 Praha 18, Česká republika.

IV. Poštovné ani jiné poplatky spojené se zasláním reklamace nevracíme.

V. Reklamace zboží budou vyřizovány v souladu s Obchodním zákoníkem Slovenské republiky.

VI. Není možné vrátit nebo jej vyměnit zboží po uplynutí jeho doby spotřeby.

VII. Podrobnější informace informace naleznete - Reklamační řád. 

 

Článek XIV

Platnost smlouvy

I. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění si povinností obou smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí. 

 

Článek XV

Ochrana osobních údajů

I. Podmínky zpracování osobních údajů provozovatelem jsou specifikovány na internetové stránce www.natura-hous.cz v sekci Zpracování osobních údajů. 

 

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

I. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu www.natura-house.cz v den odeslání objednávky kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

II. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto obchodní podmínky, pokud to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy.

III. Tyto VOP jsou vypracovány advokátní kanceláří Lanikova Group, s.r.o. pro provozovatele inzertního portálu www.natura-house-pharma.eu, přičemž jsou chráněny ve smyslu zákona 618/2003 Sb. Autorský zákon ve znění pozdějších právních předpisů. Bez souhlasu autora je zakázáno toto autorské dílo jakýmkoli způsobem použít, a to zejména, nikoli však výlučně, kopírovat, zveřejňovat, měnit, upravovat, rozšiřovat a jinak zneužívat.

 

Košice, 25.11.2023